Evoluution ehdot

Turun yliopiston perinnöllisyystieteen emeritusprofessori Petter Portin on Tieteessä tapahtuu -lehdessä julkaistussa artikkelissaan esittänyt näkemyksensä evoluution välttämättömistä ja riittävistä ehdoista:

"Tässä kirjoituksessa tuodaan esiin yhtäältä biologisen evoluution ja toisaalta kulttuurin kehityksen välttämättömät ehdot sikäli kuin niitä tunnetaan. Ilmiön välttämättömät ehdot muodostavat yhdessä sen riittävän ehdon. Biologisen evoluution kaikki välttämättömät kolme ehtoa tunnetaan – – Biologisen evoluution teoriaa voidaan nykyään pitää periaatteiltaan valmiina vaikkakin siitä miten makroevoluution mekanismi, siis lajien synty, johdetaan lajin sisäisestä evoluutiosta eli mikroevoluutiosta, ei olla vielä täysin yksimielisiä. – – Joka tapauksessa biologisen evoluution välttämättömät ehdot, jotka yhdessä muodostavat sen riittävän ehdon, tunnetaan (Lewontin 1982) ja ne on kaikki osoitettu sekä teoreettisesti että empiirisesti mitä monipuolisimmin toteen. – – Biologisen evoluution kaikki välttämättömät ehdot, jotka yhdessä muodostavat sen riittävän ehdon (Lewontin 1982, s. 149), ovat: muuntelun periaate, periytymisen periaate ja valinnan periaate. Näitä periaatteita voidaan kutsua evoluutioteorian peruslauseiksi tai perusedellytyksiksi eli postulaateiksi." (s. 7).

Sinänsä on kaikin puolin myönteistä, että evoluutioteorian loogisia perusteita on näin avattu "suurelle yleisölle". Millaista valoa prof. Portinin Richard Lewontinia seuraten avaama näkökulma sitten kriittisesti analysoituna oikeastaan luo evoluutiomallin sisältöön ja uskottavuuteen?

Analyysi: evoluution välttämättömät ehdot

Muuntelun periaate

Periytymisen periaate

Valinnan periaate

Synteesi: evoluution riittävä ehto

Kirjallisuutta

Lewontin, R. (1982): Human Diversity. Scientific American Books, Inc., New York. X + 179 s.